Kamis, 16 Juli 2009

Si Kabayan

Esey R. D. Kustandi

Ngaran Si Kabayan nu kaceluk minangka tokoh dongeng di Tatar Sunda, nepi ka kiwari kapireng teu weleh jadi bahan padungdengan. Rupa-rupa kacindekan pating pucunghul dina wanda nu beda-beda.
Ramena nu padungdengan teh lain ngan saukur dina obrolan di warung cikopi, di terminal angkot, di pos kamling, atawa di pasar kaget, tapi oge dina gempungan para intelek Sunda sadunya, nyaeta Millis Ki Sunda/Urang Sunda di internet. Tapi nyakitu, padungdengan teh ngan saukur padungdeng-dungdeng da tacan kungsi ngahasilkeun kacindekan nu ditarima ku balarea.

Salengkepna

Selasa, 14 Juli 2009

Pusaka Rumpaka Pupuh

Esey Didin Kustandi
(Cupumanik – Juni 2007)

Utamana jalma kudu réa batur
keur silih tulungan
silih titipkeun nya diri
budi akal lantaran ti pada jalma
Mun diitung jumlah kecapna, kawasna bakal karasa teu sapirana, ma’lum ngan saukur tujuh welas. Sapadana, diwangun ku opat padalisan. Guru wilanganana : 12, 6, 8, 12. Guru laguna : u, a, i, a. Eta rumus geus tinangtu ti dituna, nyaéta pikeun nganggit Pupuh Pucung nu watekna jauh tina rasa gumbira.

Salengkepna : klik di dieu

Jujutan Kakulawargaan

Essey R. D. Kustandi
(Cupumanik 71 - Juni 2009)

Saupama pancakaki disebut puseur, sumber, atawa huluwotan, atawa bibit buit kakulawargaan, jujutan kakulawargaan mah mangrupa rambat kamalena. Indung urang jeung indung salaki/pamajikan urang, keur anak urang mah istilahna nini. Bapa urang jeung bapa salaki/pamajikan urang, keur anak urang mah istilahna aki. Lanceuk urang jeung lanceuk pamajikan urang, keur anak urang mah istilahna ua. Adi urang jeung adi salaki/pamajikan urang, keur anak urang mah emang (mun lalaki) atawa bibi (mun awewe). Saterusna nu disebut nini teh aya nini teges, nini ti gigir, jeung nini tere. Nyakitu deui aki. Ari nu disebut alo, adi beuteung, suan jeung sajabana, kumaha jujutanana ? Tah eta nu rek dicaritakeun teh.

Salengkepna : klik di dieu

Senin, 13 Juli 2009

Pancakaki


Essey R. D. Kustandi
(Cupumanik 69 - April 2009)

Mun pareng ngawangkong jeung jalma anyar pinanggih, boh di terminal, di pasar, di kantin, di pagawean, atawa di mana wae, tamba kesel ngadago nu diajam datang bari kabeneran aya jalma nu padeukeut, biasana sok silih ajak ngomong pigeusaneun batur ngawangkong. Mun kabeneran ngawangkongna uplek, biasana wangkongan teh sok kaselapan ku nyaritakeun jujutan kakulawargaan.

Salengkepna : klik di dieu