Rabu, 17 Februari 2010

Pamustunganana Panungtungan

Padungdengan ngeunaan Sekar Anyar dina Pasanggiri Tembang Sunda DAMAS anu ka-19 tea, dinyatana ngajurung DAMAS pikeun netepkeun “SIKEP” anu tandes sakumaha anu kaunggul di handap.
Upama nilik kana tangtunganana, kawasna ieu sikep teh perlu diimeutan, pangpangna bisi mangrupa conto bongbolongan pikeun sakumna Urang Sunda, sabab DAMAS teh kapan ngagem ngaran “SUNDA”, sekeseler nu panghareupna malahan mah, “intelektual” kareueus balarea. Nyaeta, yen upama urang manggihan dulur nu mibanda pamadegan nu teu luyu jeung pamadegan urang, tong teuing dipikiran, geuwat pegatkeun silaturahmi. Ari anu jadi sabab, lengkah urang kudu salawasna aya dina pangawasa urang sorangan, ulah kacampuran ku pangaruh ti sisi ti gigir. Leuwih hade hirup nyorangan batan rea batur tapi mawa balukar rea panyerewedan lantaran teu nyaluyuan lengkah urang.
Kitu sugan kacindekanana, abong enya dina Tembang Sunda teh aya rumpaka nu kieu unina : “Kajeun teu wawuh jeung dulur, kajeun anggang jeung baraya, tinimbang henteu laksana, diri abdi ka anjeuna …….. raga iklas bibilasan.”
Salajengna