Selasa, 14 Juli 2009

Pusaka Rumpaka Pupuh

Esey Didin Kustandi
(Cupumanik – Juni 2007)

Utamana jalma kudu réa batur
keur silih tulungan
silih titipkeun nya diri
budi akal lantaran ti pada jalma
Mun diitung jumlah kecapna, kawasna bakal karasa teu sapirana, ma’lum ngan saukur tujuh welas. Sapadana, diwangun ku opat padalisan. Guru wilanganana : 12, 6, 8, 12. Guru laguna : u, a, i, a. Eta rumus geus tinangtu ti dituna, nyaéta pikeun nganggit Pupuh Pucung nu watekna jauh tina rasa gumbira.

Salengkepna : klik di dieu

Tidak ada komentar: